Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser er udarbejdet for industrien af softwareleverandører.

Registreringskammer 74252461

Korrespondance:

Adresse til grevinde Juliana van Stolberglaan 31
2263AB Leidschendam
Holland

For Belgien +32 3 304 56 31

For Nederlandene +31 70 808 03 74

Momsnummer: NL859825814B 01

Artikel 1 – Generelt

Retsforholdet mellem Global Webshops bv, der driver virksomhed under navnet SafeOpInternet.eu, (i det følgende benævnt VOI), beliggende på Calle Tejeros 4, Malaga, Spanien. Registreret hos det hollandske handelskammer under nummer 74252461, og kunden er underlagt disse generelle vilkår og betingelser, de specifikke vilkår og betingelser (inklusive licensbetingelser), bestillingsformularen, fakturaerne og eventuelle særlige vilkår og betingelser (herefter samlet benævnt til som ‘aftalen’). Aftalen annullerer og erstatter alle skriftlige eller mundtlige kontrakter, forslag og tilsagn vedrørende samme emne, og som går forud for datoen for denne aftale. Aftalen har forrang for kundens generelle og/eller andre vilkår og betingelser, selvom disse bestemmer, at de er de eneste. Afvigelser fra Aftalen er kun mulige med forudgående skriftligt samtykke fra VOI forbeholder sig retten til at ændre Aftalens bestemmelser. Ændrede bestemmelser offentliggøres altid skriftligt via VOI hjemmesiden og er gældende for de aftaler, der eksisterede på tidspunktet for ændringen. Såfremt kunden ikke er enig i ændringen, er kunden berettiget til skriftligt og vederlagsfrit at opsige Aftalen inden 1 (én) måned efter ændringen.

Artikel 2 – Produkter

Udførelsen af VOI er beregnet til at give information til kunden via papirtransportører, elektroniske transportører, internettet eller enhver anden transportør eller at gøre software og alle tilknyttede tjenester tilgængelige. Herefter betegnes forestillingerne samlet som ‘produkterne’. VOI vil ikke være i stand til at give nogen information for produkter, der vedrører den seneste udvikling i visse sager, for hvilke der ikke er nye oplysninger tilgængelige (f.eks. fordi der ikke har været nogen lovændringer med hensyn til emnet). Dette fritager dog ikke kunden for sine betalingsforpligtelser. Medmindre andet er aftalt, accepterer kunden, at produkterne er standardprodukter, der ikke er skabt specifikt til kundens behov. I overensstemmelse hermed accepterer kunden, at VOI ikke giver nogen garanti og påtager sig intet ansvar med hensyn til produkternes evne til at opfylde kundens specifikke behov. VOI tager alle rimelige forholdsregler for at give kunden produkter, der er så fuldstændige og korrekte som muligt, men uden nogen garanti i denne henseende.

Artikel 3 – Fortrydelsesret ved onlinekøb

Såfremt kunden foretager et køb på afstand via VOI-webshoppen, har han ret til at fortryde købet inden for fristen på 14 (fjorten) dage fra dagen efter modtagelsen af kunden eller en af denne udpeget tredjemand. grunde. Består ordren af flere produkter med forskellige leveringstider, begynder terminen dagen efter modtagelse af det sidste produkt i ordren.


Hvis kunden ønsker at gøre sin fortrydelsesret gældende, skal han skriftligt underrette VOI inden for den fastsatte frist via


info@veilopinternet

.eu Kunden skal hurtigst muligt og senest 14 (fjorten) dage efter udøvelsen af fortrydelsesretten returnere produktet (herunder eventuelt tilbehør) i original emballage og i original stand til VOI. Forsendelsesomkostningerne afholdes af kunden. VOI bekræfter modtagelsen af produktet til kunden og refunderer eller krediterer beløbet (der er prisen på produktet og eventuelle leveringsomkostninger) inden for 14 (fjorten) dage efter modtagelsen.

Kunden vil i fortrydelsesfristen kun pakke og anvende produktet i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og funktion og for at efterse varen, som kunden ville gøre i en fysisk butik. Kunden er ansvarlig for ethvert værditab af produktet som følge af brugen af produktet, der falder uden for denne beskrivelse.

Fortrydelsesretten gælder ikke ved online køb af software af professionelle kunder.

Artikel 4 – Tilbud og ordrer

Kommercielle dokumenter og tilbud fra VOI er tilbagekaldelige, uforpligtende og gyldige i den angivne periode. Hvis der ikke er angivet nogen termin, er tilbuddet gyldigt indtil 30 (tredive) kalenderdage efter tilbudsdatoen. Aftalen mellem VOI og kunden indgås først efter skriftlig eller elektronisk bekræftelse af kundens ordre fra VOI eller ved påbegyndelse af udførelsen af VOI.

Artikel 5 – Indkøbsprocedurer

Afgivelse af ordrer på Produkter via kundens centrale indkøbsprocedure er udelukkende af administrative årsager og påvirker ikke på nogen måde Aftalens fulde gyldighed.

Artikel 6 – Priser og fakturering

I Belgien er priserne på VOI (medmindre andet er angivet) inklusive moms og eksklusive forsendelses- og håndteringsomkostninger.

VOI forbeholder sig ret til at ændre priser i aftalens løbetid (a) i tilfælde af en udvidelse af modaliteterne for den pågældende tjeneste eller produkt eller (b) hvis og i det omfang omkostningerne ved at gøre produktet eller tjenesten tilgængelig stiger, og dette er baseret på at sikre kontinuiteten i tjenesten. Såfremt prisstigninger ville blive gennemført af en anden grund end ovennævnte, og kunden ikke kan acceptere dette, vil kunden forsøge at løse dette i mindelighed med VOI. Såfremt der ikke kan opnås enighed, har kunden mulighed for at opsige Aftalen skriftligt og vederlagsfrit senest 1 (én) måned efter denne meddelelse.

VOI forbeholder sig til enhver tid ret til at anvende princippet om forudfakturering for alle sine abonnementer til den til den tid gældende salgspris. VOI forbeholder sig også retten til at ændre faktureringsperiodiciteten, at skifte fra leveringsbaseret fakturering (=faktura pr. afsendt vare) til tidsbaseret fakturering (=faktura for en bestemt periode) eller omvendt, princippet om grupperet fakturering (=fakturering). forskellige aftaler ved hjælp af én faktura) og generelt ændre faktureringsmetoden. Enhver afvigelse fra den af VOI fastsatte faktureringsperiodicitet skal anmodes skriftligt af kunden og er kun tilladt med udtrykkelig samtykke fra VOI. En sådan afvigelse kan give anledning til opkrævning af en meromkostning pr. faktura, der skal udfærdiges.

Artikel 7 – Betalingsmetoder

Medmindre andet er angivet, skal alle fakturaer betales inden for 30 (tredive) kalenderdage efter datoen for udstedelse af fakturaen. Størrelsen af en faktura, der ikke er betalt fuldt ud på forfaldsdatoen, vil blive forhøjet, ipso jure og uden forudgående varsel om misligholdelse, med en rente svarende til 1 % (én procent) pr. måned, hver påbegyndt måned anses for at være udløbet, og et engangsbeløb på 15 % (femten procent) af beløbet på de ubetalte fakturaer med et minimum på 150,00 EUR (150 euro). Herudover er VOI berettiget til at opkræve omkostninger til misligholdelse og rykker (herefter benævnt ‘rykkeromkostninger’). Såfremt kunden undlader at betale et eller flere udestående krav vedrørende VOI, kan VOI suspendere udførelsen af sine Aftaler med kunden, indtil alle mellemværender er udlignet, herunder den tillagte erstatning, morarenter og rykkeromkostninger.

Fakturaer kan ikke overføres eller kompenseres, undtagen med forudgående skriftligt samtykke fra VOI.

Artikel 8 – Ejendomsforbehold – opløsning af aftalen

Alle leverede produkter forbliver VOI’s ejendom indtil fuld betaling af hovedstol, renter, omkostninger og skatter. Så længe VOI har forbeholdt sig ejendomsretten til Produkterne i henhold til denne artikel, må kunden ikke disponere over dem, hverken ved salg, lån, pantsætning eller på anden måde. Kunden forpligter sig til straks at informere VOI i tilfælde af, at en tredjepart hævder rettigheder til de solgte, men endnu ikke fuldt ud betalte produkter. Dog bæres risiciene af kunden fra det øjeblik, han forlader VOIs varehuse. I tilfælde af manglende betaling eller manglende overholdelse af en af aftalens bestemmelser kan VOI fortsætte til øjeblikkelig opsigelse af aftalen ved lov og uden varsel om misligholdelse, uden at dette berører retten til at tilbagetage det leverede Produkter og at kræve erstatning.

Artikel 9 – Levering

VOI vil tage alle rimelige forholdsregler for at levere de bestilte produkter til tiden. Såfremt leveringstider er angivet, er disse kun vejledende og udgør ikke en resultatforpligtelse fra VOI’s side. VOI forbeholder sig retten til at foretage delleverancer. I tilfælde af manglende levering af Produkterne refunderes eventuelle forskud betalt af kunden uden renter eller anden kompensation.

Artikel 10 – Mangler

Medmindre andet er aftalt, vil kunden indgive sine klager ved anbefalet brev til VOI’s kundeservice og denne (a) i tilfælde af en reklamation for synlige defekter eller manglende overensstemmelse inden for 14 (fjorten) kalenderdage efter levering af produkterne, og (b) i tilfælde af skjulte defekter, inden for 14 (fjorten) kalenderdage efter opdagelsen af denne defekt. Indgivelse af en klage fritager ikke kunden for sine betalingsforpligtelser. Intet ansvar for synlige og skjulte mangler kan fraskrives VOI’s side, hvis disse vilkår er udløbet uden modtagelse af ovennævnte anbefalede brev. De rettidigt begrundede reklamationer fra kunden vil give anledning til reparation eller (hel eller delvis) udskiftning eller tilføjelse fra VOI, uden at VOI endvidere er forpligtet til at betale erstatning.

Artikel 11 – Ansvar

Med forbehold for de eksplicitte forpligtelser, som VOI har indgået i henhold til Aftalen, er VOI’s ansvar begrænset til det ansvar, der er obligatorisk ved lov. VOI er ikke ansvarlig for indirekte skader, såsom tab af data, utilgængelighed af data, tab af omsætning, tabt fortjeneste eller enhver stigning i generelle omkostninger. VOI er heller ikke ansvarlig for skader som følge af kundens manglende overholdelse af denne aftale, og VOI er heller ikke ansvarlig for mangler, der direkte eller indirekte er forårsaget af en handling foretaget af kunden eller en tredjepart, uanset om disse er forårsaget af en fejl eller forsømmelighed. Hvis VOI’s ansvar tilbageholdes, er VOI kun forpligtet til at erstatte Produktet og, hvis dette ikke er muligt, at refundere prisen (årsprisen, hvis der er tale om et abonnementsrelateret Produkt).

Artikel 12 – Annullering

Bortset fra Produkter købt via webshoppen, skal enhver annullering af ordren fra kundens side ske skriftligt inden for 14 (fjorten) kalenderdage efter bestillingsdatoen, og annulleringen skal accepteres skriftligt af VOI.

Artikel 13 – Varighed og opsigelse

Medmindre andet er angivet, er varigheden af en aftale vedrørende et abonnementsrelateret produkt 1 (et) år. Medmindre andet er aftalt, er aftalens ikrafttrædelsesdato den dato, der er angivet som ikrafttrædelsesdato på fakturaen. Aftalen forlænges stiltiende for på hinanden følgende perioder på 1 (et) år hver, medmindre der gives skriftligt varsel mindst 1 (en) måned før udløbet af den nuværende kontraktperiode. Kunden er dog fortsat forpligtet til at betale den sidste aktuelle kontraktperiode, uanset VOI’s eller kundens skriftlige annullering.

Hver af parterne har ret til at opsige ordren eller abonnementet ved anbefalet brev med øjeblikkelig virkning, uden varsel eller erstatning, og uden at skulle gå til retten på forhånd i tilfælde af betalingsstandsning, konkurs, opløsning, frivillig hhv. likvidation af den anden part.

Artikel 14 – Værneting og gældende lov

Retten i Første Instans i Haag, Selskabsretten i Haag og Fredsdommeren i det første underdistrikt i Haag har eksklusiv jurisdiktion i enhver tvist vedrørende denne aftale, og VOI kan kun indkaldes for disse domstole. Aftalen er underlagt hollandsk lov.

Hvis kunden er en forbruger i henhold til den økonomiske lovkodeks, vil den nationale kompetente myndighed efter eget valg blive autoriseret via ‘Online Dispute Resolution Platform’ https://ec.europa.eu/consumers/odr .

Artikel 15 – Produktændringer

VOI forbeholder sig retten til at ændre og/eller udvide produkternes egenskaber, arbejdsmetoder, sammensætninger osv. (såsom men ikke begrænset til tilføjelser eller opdateringer, internettjenester eller andet).

Artikel 16 – Forbud mod udlejning eller udlån

Enhver udlejning eller lån af det solgte produkt uden forudgående skriftligt samtykke fra VOI er forbudt. VOI vil kun give tilladelse til leje eller lån, hvis kunden kan påvise, at lejen eller lånet er til uddannelsesmæssige eller kulturelle, ikke-kommercielle formål, og at han er blevet officielt anerkendt til dette formål af regeringen. Hvis kunden udlejer eller udlåner Produktet uden forudgående skriftligt samtykke fra VOI, skal han automatisk og uden varsel om misligholdelse skyldige en erstatning på EUR 250,00 (to hundrede og halvtreds euro) pr. krænkelse, uden at dette berører VOI’s ret til at kræve højere erstatning. eller anvende yderligere sanktioner.

Artikel 17 – Intellektuelle ejendomsrettigheder

Med forbehold for juridiske undtagelser må produkterne og deres indhold ikke reproduceres, oversættes, tilpasses, reproduceres eller opbevares i nogen form eller på nogen måde, helt eller delvist, og produkterne og deres indhold må heller ikke helt eller delvist, blive kommunikeret eller transmitteret gøres tilgængelig for offentligheden i enhver form eller på nogen måde (såsom, men ikke begrænset til, elektroniske og mekaniske midler) uden forudgående skriftligt samtykke fra rettighedshaveren eller VOI.

Artikel 18 – Databeskyttelse

Oplysningerne fra kunden er inkluderet i VOI-filen. Disse data vil blive brugt med det formål at gennemføre informations- eller salgsfremmende kampagner i forbindelse med de produkter, der tilbydes af VOI og/eller i forbindelse med kontraktforholdet mellem kunden og VOI. Kundens kontaktoplysninger kan overføres til tredjeparter (forretningspartnere, datterselskaber) til direkte markedsføringsformål med kundens udtrykkelige samtykke. Oplysningerne vil ikke blive brugt eller videregivet til disse formål uden udtrykkelig tilladelse.

I forbindelse med kontraktforholdet mellem kunden og VOI vil kundens data kun blive behandlet af VOI og de databehandlere, det har udpeget, med hvem de nødvendige kontraktlige aftaler er indgået. VOI vil ikke opbevare data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde uden at informere kunden på forhånd, herunder om passende garantier vedrørende overførslen og om nødvendigt indhente kundens samtykke hertil.

VOI vil bestræbe sig på at træffe alle rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte og sikre dataene mod utilsigtet eller uautoriseret ødelæggelse, mod utilsigtet tab, samt mod ændring af eller adgang til og enhver anden uautoriseret behandling af personoplysninger, under hensyntagen til med state of the art. Data, der ikke længere er nødvendige eller nyttige, slettes.

Kunden kan altid anmode om adgang til, forbedring, sletning eller overførsel af sine data og gøre indsigelse mod brugen af dataene til direkte markedsføring. Denne anmodning er gratis, undtagen hvis en anmodning eller anmodning om yderligere kopier allerede er fremsat af den registrerede inden for en periode på seks måneder, i hvilket tilfælde VOI har ret til at opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger, fra den nye anmodning. Yderligere information kan findes i VOI’s privatlivspolitik via https://veiligopinternet.eu/privacy-beleid/ og databeskyttelsesmyndigheden, som kunden altid har ret til at klage til.

Artikel 19 – Særlige betingelser

Visse produkter, hvor informationen, tjenesterne, en ekspertløsning eller software stilles til rådighed for kunden, er underlagt særlige betingelser ud over disse generelle vilkår og betingelser. Disse specifikke betingelser kan konsulteres på VOI-webstedet eller kan fås fra VOI på simpel anmodning. I tilfælde af konflikt mellem disse generelle vilkår og betingelser og de specifikke vilkår og betingelser, har sidstnævnte forrang.

Artikel 20 – Ikke-overførbarhed

Kunden må ikke overdrage Aftalen til tredjemand uden forudgående skriftligt samtykke fra VOI.

Artikel 21 – Force majeure

Parterne kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller mangler ved opfyldelsen af aftalen, hvis sådanne forsinkelser eller mangler er resultatet af kendsgerninger eller omstændigheder uden for en af parternes kontrol, som er uforudsigelige, og som ikke kan undgås (f. delvis stagnation af transportudstyret, sygdom blandt VOI-personale, telekommunikationsproblemer, forretningssvigt eller mangler hos VOI-leverandører). Under fortabelsesstraf er den part, der ønsker at påberåbe sig sådanne kendsgerninger eller omstændigheder, forpligtet til hurtigst muligt at meddele disse kendsgerninger eller omstændigheder skriftligt til den anden part, for at gøre alt for at holde deres varighed på et absolut minimum. den anden part skriftligt, hvis disse kendsgerninger eller omstændigheder er ophørt. Hvis disse kendsgerninger eller omstændigheder varer længere end 3 (tre) måneder, kan hver part opsige aftalen ved lov og ved anbefalet brev, uden at der skal betales kompensation.

Artikel 22 – Ugyldighed

Den mulige ugyldighed af en af bestemmelserne i Aftalen vil på ingen måde påvirke gyldigheden af de andre klausuler, på trods af den omstridte klausuls ugyldighed. Parterne skal bestræbe sig på, efter gensidig aftale, at erstatte ugyldigklausulen med en gyldig klausul med samme eller i det væsentlige samme økonomiske virkning som ugyldigklausulen.

Artikel 23 – Afkald på rettigheder

Undladelse af at påberåbe sig en rettighed eller undladelse af at anvende en sanktion af VOI indebærer på ingen måde et afkald på rettigheder.

https://www.veiligbankieren.nl/

computerprivacy.nl
destudentaanhuis.nl

safebankingonline.nl
https://pchelp50plus.com