Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser er utarbeidet for industrien av programvareleverandører.

Registrering Chamber of Commerce 74252461

Korrespondanse:

Adresse til grevinne Juliana van Stolberglaan 31
2263AB Leidschendam
Nederland

For Belgia +32 3 304 56 31

For Nederland +31 70 808 03 74

MVA-nummer: NL859825814B 01

Artikkel 1 – Generelt

Det juridiske forholdet mellom Global Webshops BV som handler under VeiligOpInternet.eu, (heretter referert til som «VOI»), lokalisert på Calle Tejeros 4, Malaga, Spania. Registrert hos det nederlandske handelskammer under nummer 74252461, og kunden er underlagt disse generelle vilkårene og betingelsene, de spesifikke vilkårene og betingelsene (inkludert lisensvilkår), bestillingsskjemaet, fakturaene og eventuelle spesielle vilkår og betingelser (heretter samlet referert til til som «avtalen»). Avtalen opphever og erstatter alle skriftlige eller muntlige kontrakter, forslag og forpliktelser knyttet til samme emne og som går før datoen for denne avtalen. Avtalen går foran kundens generelle og/eller andre vilkår og betingelser, selv om disse fastslår at de er de eneste. Avvik fra avtalen er kun mulig med skriftlig forhåndssamtykke fra VOI forbeholder seg retten til å endre bestemmelsene i avtalen. Endrede bestemmelser publiseres alltid skriftlig via VOI-nettstedet og gjelder for de avtaler som eksisterer på tidspunktet for endringen. Dersom kunden ikke samtykker i endringen, har kunden rett til å si opp Avtalen skriftlig og vederlagsfritt innen 1 (én) måned etter endringen.

Artikkel 2 – Produkter

Ytelsen til VOI er ment å gi informasjon til kunden via papirbærere, elektroniske bærere, internett eller en hvilken som helst annen operatør eller å gjøre programvare og alle tilhørende tjenester tilgjengelig. Heretter blir forestillingene samlet referert til som «produktene». VOI vil ikke være i stand til å gi noen informasjon for produkter knyttet til den siste utviklingen i visse saker som det ikke er noen ny informasjon om (f.eks. fordi det ikke har vært noen lovendringer med hensyn til emnet). Dette fritar imidlertid ikke kunden fra sine betalingsforpliktelser. Med mindre annet er avtalt, aksepterer kunden at produktene er standardprodukter som ikke er laget spesielt for kundens behov. Følgelig aksepterer kunden at VOI ikke gir noen garanti og påtar seg intet ansvar med hensyn til produktenes evne til å møte kundens spesifikke behov. VOI tar alle rimelige tiltak for å gi kunden produkter som er så komplette og korrekte som mulig, men uten noen garanti i denne forbindelse.

Artikkel 3 – Angrerett for nettkjøp

Dersom kunden foretar et kjøp på avstand via VOI-nettbutikken, har han rett til å heve kjøpet innen fristen på 14 (fjorten) dager fra dagen etter mottak av kunden eller en tredjepart utpekt av ham. grunner. Dersom bestillingen består av flere produkter med ulik leveringstid, starter terminen dagen etter mottak av siste produkt i bestillingen.

Dersom kunden ønsker å påberope seg sin angrerett, må han varsle VOI om dette skriftlig innen angitt frist via info@veiligopinternet.eu Så snart som mulig og ikke senere enn 14 (fjorten) dager etter bruk av angreretten, skal kunden returnere produktet (inkludert eventuelt tilbehør), i originalemballasjen og i original tilstand, til VOI. Fraktkostnadene dekkes av kunden. VOI vil bekrefte mottak av produktet til kunden og refundere eller kreditere beløpet (som er prisen på produktet og eventuelle leveringskostnader) innen 14 (fjorten) dager etter mottak.

I angrefristen vil kunden kun pakke ut og bruke produktet i den grad det er nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon og for å inspisere produktet, slik kunden ville gjort i en fysisk butikk. Kunden er ansvarlig for ethvert verditap på produktet som følge av bruk av produktet som faller utenfor denne beskrivelsen.

Angreretten gjelder ikke ved nettkjøp av programvare av profesjonelle kunder.

Artikkel 4 – Tilbud og bestillinger

Kommersielle dokumenter og tilbud fra VOI er tilbakekallbare, uforpliktende og gyldige i den angitte perioden. Hvis ingen termin er spesifisert, er tilbudet gyldig inntil 30 (tretti) kalenderdager etter datoen for utstedelse av tilbudet. Avtalen mellom VOI og kunden inngås først etter skriftlig eller elektronisk bekreftelse av kundens bestilling av VOI eller ved oppstart av utførelse av VOI.

Artikkel 5 – Innkjøpsprosedyrer

Bestilling av produkter via kundens sentrale innkjøpsprosedyre er av rent administrative årsaker og påvirker ikke på noen måte den fulle gyldigheten av Avtalen.

Artikkel 6 – Priser og fakturering

I Belgia inkluderer prisene på VOI (med mindre annet er oppgitt) mva og ekskluderer frakt- og håndteringskostnader.

VOI forbeholder seg retten til å endre priser i avtaleperioden (a) i tilfelle en utvidelse av modalitetene for tjenesten eller produktet det gjelder eller (b) hvis og i den grad kostnaden for å gjøre produktet eller tjenesten tilgjengelig øker og dette er basert på å sikre kontinuiteten i tjenesten. Dersom prisøkninger ville bli gjennomført av en annen grunn enn det som er nevnt ovenfor og kunden ikke kan godta dette, vil kunden forsøke å løse dette i minnelighet med VOI. Dersom det ikke kan oppnås enighet, har kunden mulighet til å si opp Avtalen skriftlig og vederlagsfritt senest 1 (én) måned etter denne kunngjøringen.

VOI forbeholder seg retten til til enhver tid å bruke prinsippet om forhåndsfakturering for alle sine abonnementer til den salgsprisen som gjelder på det tidspunktet. VOI forbeholder seg også retten til å endre faktureringsperiodisiteten, gå over fra leveringsbasert fakturering (= faktura per sendt vare) til tidsbasert fakturering (= faktura for en viss periode) eller omvendt, prinsippet om gruppert fakturering (= fakturering). ulike avtaler ved hjelp av én faktura) og generelt endre faktureringsmetoden. Ethvert avvik fra faktureringsperioden fastsatt av VOI må bes skriftlig av kunden og er kun tillatt med uttrykkelig samtykke fra VOI. Et slikt avvik kan medføre at det belastes en tilleggskostnad per faktura som skal utarbeides.

Artikkel 7 – Betalingsmetoder

Med mindre annet er fastsatt, skal alle fakturaer betales innen 30 (tretti) kalenderdager etter utstedelsesdatoen for fakturaen. Beløpet på en faktura som ikke er betalt i sin helhet på forfallsdatoen vil økes, ipso jure og uten forhåndsvarsel om mislighold, med en rente lik 1 % (én prosent) per måned, hver påbegynt måned anses å ha utløpt, og en engangsbetaling av beløp på 15 % (femten prosent) av beløpet på de ubetalte fakturaene, med et minimum på EUR 150,00 (ett hundre og femti euro). I tillegg er VOI berettiget til å belaste kostnadene for mislighold og purring (heretter kalt purrekostnader). I den grad kunden unnlater å betale ett eller flere utestående krav med hensyn til VOI, kan VOI suspendere gjennomføringen av sine avtaler med kunden inntil alle utestående konti er gjort opp, inkludert tilleggserstatning, forsinkelsesrenter og purrekostnader.

Fakturaer kan ikke overføres eller kompenseres, unntatt med skriftlig forhåndssamtykke fra VOI.

Artikkel 8 – Eiendomsforbehold – oppløsning av avtalen

Alle leverte produkter forblir VOI’s eiendom inntil full betaling av hovedstol, renter, kostnader og avgifter. Så lenge VOI har forbeholdt seg eiendomsretten til Produktene i henhold til denne artikkelen, kan ikke kunden disponere dem, verken ved salg, lån, pantsettelse eller på annen måte. Kunden forplikter seg til umiddelbart å informere VOI i tilfelle en tredjepart hevder rettigheter til produktene som er solgt, men ennå ikke er fullt betalt for. Imidlertid bæres risikoen av kunden fra det øyeblikket han forlater VOIs varehus. I tilfelle manglende betaling eller manglende overholdelse av en av bestemmelsene i avtalen, kan VOI fortsette til umiddelbar oppsigelse av avtalen ved lov og uten varsel om mislighold, uten at det berører retten til å ta tilbake det leverte Produkter og å kreve kompensasjon.

Artikkel 9 – Levering

VOI vil iverksette alle rimelige tiltak for å levere de bestilte produktene i tide. Dersom leveringstider er oppgitt er disse kun veiledende og utgjør ingen resultatforpliktelse fra VOIs side. VOI forbeholder seg retten til å foreta delleveranser. Ved manglende levering av Produktene vil eventuelle forskudd betalt av kunden bli refundert uten renter eller annen kompensasjon.

Artikkel 10 – Mangler

Med mindre annet er fastsatt, vil kunden sende sine klager ved rekommandert brev til kundeservicen til VOI og dette (a) i tilfelle en klage for synlige mangler eller manglende samsvar, innen 14 (fjorten) kalenderdager etter levering av produktene, og (b) i tilfelle skjulte mangler, innen 14 (fjorten) kalenderdager etter oppdagelsen av denne mangelen. Å sende inn en klage fritar ikke kunden fra sine betalingsforpliktelser. Intet ansvar for synlige og skjulte mangler kan holdes tilbake fra VOIs side dersom disse vilkårene er utløpt uten mottak av ovennevnte rekommanderte brev. Rettidig begrunnede klager fra kunden vil gi opphav til reparasjon eller (hel eller delvis) erstatning eller tillegg fra VOI, uten at VOI videre er forpliktet til å betale erstatning.

Artikkel 11 – Ansvar

Med forbehold om de eksplisitte forpliktelsene inngått av VOI under Avtalen, er VOIs ansvar begrenset til det ansvaret som er obligatorisk ved lov. VOI er ikke ansvarlig for indirekte skader, som tap av data, utilgjengelighet av data, tap av omsetning, tapt fortjeneste eller økning i generelle kostnader. VOI er heller ikke ansvarlig for skader som følge av manglende overholdelse av denne avtalen fra kundens side, og VOI er heller ikke ansvarlig for mangler som direkte eller indirekte er forårsaket av en handling fra kunden eller en tredjepart, uavhengig av om disse er forårsaket av en feil eller uaktsomhet. Dersom VOIs ansvar holdes tilbake, er VOI kun forpliktet til å erstatte Produktet og, dersom dette ikke er mulig, å refundere prisen (årsprisen ved et abonnementsrelatert Produkt).

Artikkel 12 – Avbestilling

Bortsett fra produkter kjøpt via nettbutikken, må enhver kansellering av bestillingen fra kunden gjøres skriftlig innen 14 (fjorten) kalenderdager etter bestillingsdatoen og kanselleringen må aksepteres skriftlig av VOI.

Artikkel 13 – Varighet og oppsigelse

Med mindre annet er fastsatt, er varigheten av en avtale angående et abonnementsrelatert produkt 1 (ett) år. Med mindre annet er avtalt, er avtalens ikrafttredelsesdato den datoen som er angitt som ikrafttredelsesdato på fakturaen. Avtalen fornyes stilltiende for påfølgende perioder på 1 (ett) år hver, med mindre skriftlig varsel er gitt minst 1 (én) måned før utløpet av gjeldende avtaleperiode. Kunden forblir imidlertid forpliktet til å betale siste gjeldende kontraktsperiode, til tross for eventuell skriftlig kansellering fra VOI eller kunden.

Hver av partene har rett til å si opp bestillingen eller abonnementet ved rekommandert brev med umiddelbar virkning, uten varsel eller erstatningsplikt og uten å måtte gå til retten på forhånd ved betalingsstans, konkurs, oppløsning, frivillig eller likvidasjon av den andre parten.

Artikkel 14 – Sted for jurisdiksjon og gjeldende lov

Retten i første instans i Haag, Selskapsdomstolen i Haag og Fredsdommeren i det første underdistriktet i Haag har eksklusiv jurisdiksjon i enhver tvist knyttet til denne avtalen, og VOI kan bare innkalles for disse domstolene. Avtalen er underlagt nederlandsk lov.

Hvis kunden er en forbruker i henhold til den økonomiske lovkoden, vil den nasjonale kompetente myndigheten etter eget valg bli autorisert via «Online Dispute Resolution Platform» https://ec.europa.eu/consumers/odr .

Artikkel 15 – Produktendringer

VOI forbeholder seg retten til å endre og/eller utvide egenskapene, arbeidsmetodene, sammensetningene osv. til produktene (som, men ikke begrenset til, tillegg eller oppdateringer, internettjenester eller andre).

Artikkel 16 – Forbud mot utleie eller utlån

Enhver utleie eller lån av det solgte produktet uten skriftlig forhåndssamtykke fra VOI er forbudt. VOI vil kun gi tillatelse til utleie eller lån hvis kunden kan demonstrere at utleien eller lånet er for utdanningsmessige eller kulturelle, ikke-kommersielle formål og at han har blitt offisielt anerkjent for dette formålet av myndighetene. Dersom kunden leier ut eller låner ut Produktet uten skriftlig forhåndssamtykke fra VOI, skal han automatisk og uten varsel om mislighold skylde en erstatning på EUR 250,00 (to hundre og femti euro) per overtredelse, uten at det berører VOIs rett til å kreve høyere erstatning. eller iverksette ytterligere sanksjoner.

Artikkel 17 – Immaterielle rettigheter

Med forbehold om juridiske unntak, kan produktene og deres innhold ikke reproduseres, oversettes, tilpasses, reproduseres eller lagres i noen form eller på noen måte, helt eller delvis, og heller ikke produktene og deres innhold, helt eller delvis, kommuniseres eller overføres gjøres tilgjengelig for offentligheten i enhver form eller på noen måte (som, men ikke begrenset til, elektroniske og mekaniske midler) uten skriftlig forhåndssamtykke fra rettighetshaveren eller VOI.

Artikkel 18 – Databeskyttelse

Informasjonen gitt av kunden er inkludert i VOI-filen. Disse dataene vil bli brukt med det formål å gjennomføre informasjons- eller kampanjekampanjer i forbindelse med produktene som tilbys av VOI og/eller i sammenheng med kontraktsforholdet mellom kunden og VOI. Kundens kontaktinformasjon kan overføres til tredjeparter (forretningspartnere, datterselskaper) for direkte markedsføringsformål med uttrykkelig samtykke fra kunden. Dataene vil ikke bli brukt eller gitt videre til disse formålene uten uttrykkelig tillatelse.

I sammenheng med kontraktsforholdet mellom kunden og VOI, vil kundens data kun bli behandlet av VOI og de behandlere denne har oppnevnt, som nødvendige kontraktsmessige avtaler er inngått med. VOI vil ikke lagre dataene utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet uten å informere kunden på forhånd, herunder om passende garantier vedrørende overføringen og om nødvendig innhente kundens samtykke til dette.

VOI vil bestrebe seg på å treffe alle rimelige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte og sikre dataene mot utilsiktet eller uautorisert ødeleggelse, mot utilsiktet tap, samt mot endring av eller tilgang til, og enhver annen uautorisert behandling av personopplysninger, tatt i betraktning med toppmoderne. Data som ikke lenger er nødvendige eller nyttige vil bli slettet.

Kunden kan alltid be om tilgang til, forbedring, sletting eller overføring av sine data og protestere mot bruk av dataene til direkte markedsføring. Denne forespørselen er gratis, bortsett fra hvis en forespørsel eller forespørsel om ytterligere kopier allerede er fremsatt av den registrerte innen en periode på seks måneder, i hvilket tilfelle VOI har rett til å kreve et rimelig gebyr basert på de administrative kostnadene som resulterer i fra den nye forespørselen. Ytterligere informasjon finner du i personvernerklæringen til VOI via https://veiligopinternet.eu/privacy-beleid/ og Datatilsynet, som kunden alltid har rett til å klage til.

Artikkel 19 – Spesielle vilkår

Enkelte produkter hvor informasjonen, tjenestene, en ekspertløsning eller programvare gjøres tilgjengelig for kunden, er underlagt spesifikke betingelser i tillegg til disse generelle vilkårene. Disse spesifikke betingelsene kan konsulteres på VOI-nettstedet eller kan fås fra VOI på enkel forespørsel. I tilfelle konflikt mellom disse generelle vilkårene og de spesifikke vilkårene, skal sistnevnte ha forrang.

Artikkel 20 – Ikke-overførbarhet

Kunden kan ikke overføre Avtalen til en tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra VOI.

Artikkel 21 – Force majeure

Partene kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller mangler i utførelsen av avtalen dersom slike forsinkelser eller mangler er et resultat av fakta eller omstendigheter utenfor en av partenes kontroll, som er uforutsigbare og som ikke kan unngås. (f. delvis stagnasjon av transportutstyret, sykdom blant VOI-personell, telekommunikasjonsproblemer, forretningssvikt eller mangler hos VOI-leverandører). Ved inndragningsstraff er den part som ønsker å påberope seg slike fakta eller omstendigheter forpliktet til å gjøre disse fakta eller omstendigheter skriftlig kjent for den andre parten så snart som mulig, for å gjøre sitt ytterste for å holde deres varighet på et strengt minimum. den andre parten skriftlig dersom disse fakta eller omstendigheter er opphørt. Hvis disse faktaene eller omstendighetene varer lenger enn 3 (tre) måneder, kan hver part si opp avtalen ved lov og ved rekommandert brev uten kompensasjon.

Artikkel 22 – Nullitet

Den mulige ugyldigheten av en av bestemmelsene i Avtalen vil på ingen måte påvirke gyldigheten av de andre klausulene, til tross for ugyldigheten til den omstridte klausulen. Partene skal gjøre sitt ytterste, etter gjensidig avtale, for å erstatte ugyldigklausulen med en gyldig klausul som har samme eller vesentlig samme økonomiske virkning som ugyldigklausulen.

Artikkel 23 – Fraskrivelse av rettigheter

Unnlatelse av å kreve en rettighet eller unnlatelse av å anvende en sanksjon av VOI innebærer ikke på noen måte en fraskrivelse av rettigheter.

https://www.veiligbankieren.nl/

computerprivacy.nl
destudentaanhuis.nl

safebankingonline.nl
https://pchelp50plus.com