Villkor Villkor

Allmänna villkor har utarbetats för branschen av mjukvaruleverantörer.

Registrering av handelskammaren 74252461

Korrespondens:

Adress grevinnan Juliana van Stolberglaan 31
2263AB Leidschendam
Nederländerna

För Belgien +32 3 304 56 31

För Nederländerna +31 70 808 03 74

Momsnummer: NL859825814B 01

Artikel 1 – Allmänt

Det rättsliga förhållandet mellan Global Webshops bv som handlar under namnet SafeOpInternet.eu, (nedan kallat VOI), beläget på Calle Tejeros 4, Malaga, Spanien. Registrerad hos den nederländska handelskammaren under nummer 74252461, och kunden regleras av dessa allmänna villkor, de specifika villkoren (inklusive licensvillkor), beställningsformuläret, fakturorna och eventuella särskilda villkor (hädanefter kollektivt hänvisade till till som ”avtalet”). Avtalet upphäver och ersätter alla skriftliga eller muntliga kontrakt, förslag och åtaganden som rör samma ämne och som skulle föregå datumet för detta avtal. Avtalet har företräde framför kundens allmänna och/eller andra villkor, även om dessa bestämmer att de är de enda. Avvikelser från avtalet är endast möjliga med föregående skriftligt medgivande från VOI förbehåller sig rätten att ändra bestämmelserna i avtalet. Ändrade bestämmelser publiceras alltid skriftligen via VOI:s webbplats och är tillämpliga på de avtal som finns vid tidpunkten för ändringen. Om kunden inte samtycker till ändringen har kunden rätt att skriftligen och kostnadsfritt säga upp Avtalet inom 1 (en) månad efter ändringen.

Artikel 2 – Produkter

Utförandet av VOI är avsett att tillhandahålla information till kunden via pappersbärare, elektroniska bärare, internet eller någon annan operatör eller att göra programvara och alla tillhörande tjänster tillgängliga. Nedan benämns föreställningarna gemensamt som ”Produkterna”. VOI kommer inte att kunna tillhandahålla någon information för produkter som relaterar till den senaste utvecklingen i vissa frågor för vilka ingen ny information finns tillgänglig (t.ex. för att inga juridiska förändringar har skett med avseende på ämnet). Detta fritar dock inte kunden från sina betalningsförpliktelser. Om inte annat avtalats accepterar kunden att Produkterna är standardprodukter som inte har skapats specifikt för kundens behov. Följaktligen accepterar kunden att VOI inte lämnar någon garanti och tar inget ansvar med avseende på Produkternas förmåga att möta kundens specifika behov. VOI vidtar alla rimliga åtgärder för att förse kunden med Produkter som är så fullständiga och korrekta som möjligt, men utan någon garanti i detta avseende.

Artikel 3 – Ångerrätt vid onlineköp

Om kunden gör ett köp på distans via VOI webshop har han rätt att ångra köpet inom perioden av 14 (fjorton) dagar från och med dagen efter mottagandet av kunden eller av denne utsedd tredje part. skäl. Om beställningen består av flera produkter med olika leveranstider, börjar löptiden dagen efter mottagandet av den sista produkten i beställningen.


Om kunden vill åberopa sin ångerrätt ska han eller hon skriftligen meddela VOI inom den fastställda tidsfristen via följande adress


info@veilopinternet

.eu Kunden ska så snart som möjligt och senast 14 (fjorton) dagar efter att ha utnyttjat sin ångerrätt returnera produkten (inklusive eventuella tillbehör) i originalförpackning och i originalskick till VOI. Fraktkostnaderna står kunden för. VOI kommer att bekräfta mottagandet av produkten till kunden och återbetala eller kreditera beloppet (som är priset på produkten och eventuella leveranskostnader) inom 14 (fjorton) dagar efter mottagandet.

Under ångerfristen kommer kunden endast att packa upp och använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att fastställa produktens art, egenskaper och funktion samt för att inspektera produkten, som kunden skulle göra i en fysisk butik. Kunden är ansvarig för eventuell värdeförlust på produkten till följd av användningen av produkten som faller utanför denna beskrivning.

Ångerrätten gäller inte vid onlineköp av programvara av professionella kunder.

Artikel 4 – Erbjudanden och beställningar

Kommersiella dokument och erbjudanden från VOI är återkallbara, utan förpliktelser och giltiga under den angivna perioden. Om ingen giltighetstid anges är erbjudandet giltigt till 30 (trettio) kalenderdagar efter erbjudandets utfärdandedatum. Avtalet mellan VOI och kunden ingås först efter skriftlig eller elektronisk bekräftelse av kundens beställning av VOI eller vid påbörjande av utförande av VOI.

Artikel 5 – Inköpsprocedurer

Att lägga beställningar av Produkter via kundens centrala inköpsförfarande är av rent administrativa skäl och påverkar inte på något sätt Avtalets fulla giltighet.

Artikel 6 – Priser och fakturering

I Belgien inkluderar priserna på VOI (om inget annat anges) moms och exklusive frakt- och hanteringskostnader.

VOI förbehåller sig rätten att ändra priser under avtalets löptid (a) i händelse av en förlängning av modaliteterna för den berörda tjänsten eller produkten eller (b) om och i den mån kostnaden för att göra produkten eller tjänsten tillgänglig ökar och detta är baserat på att säkerställa tjänstens kontinuitet. Om prishöjningar skulle genomföras av annan anledning än ovanstående och kunden inte kan gå med på detta, kommer kunden att försöka lösa detta i godo med VOI. Om ingen överenskommelse kan träffas har kunden möjlighet att skriftligen och kostnadsfritt säga upp Avtalet senast 1 (en) månad efter detta meddelande.

VOI förbehåller sig rätten att när som helst använda principen om förskottsfakturering för alla sina prenumerationer till det försäljningspris som gäller vid den tidpunkten. VOI förbehåller sig även rätten att ändra faktureringsperiodiciteten, att byta från leveransbaserad fakturering (=faktura per skickad vara) till tidsbaserad fakturering (=faktura för en viss period) eller vice versa, principen om grupperad fakturering (=fakturering). olika avtal genom en faktura) och i allmänhet ändra faktureringsmetod. Varje avvikelse från den av VOI fastställda faktureringsperioden måste begäras skriftligen av kunden och är endast tillåten med uttryckligt godkännande av VOI. En sådan avvikelse kan föranleda att en merkostnad tas ut per faktura som ska upprättas.

Artikel 7 – Betalningsmetoder

Om inget annat anges är alla fakturor betalbara inom 30 (trettio) kalenderdagar efter fakturans utfärdandedatum. Beloppet för en faktura som inte betalats i sin helhet på förfallodagen kommer att höjas, ipso jure och utan föregående meddelande om försummelse, med en ränta motsvarande 1 % (en procent) per månad, varje påbörjad månad anses ha löpt ut, och en engångsbetalning på 15 % (femton procent) av beloppet på de obetalda fakturorna, med ett minimum av 150,00 EUR (hundrafemtio euro). Därutöver har VOI rätt att debitera kostnaderna för underrättelse och påminnelse (nedan kallade påminnelsekostnader). I den mån kunden underlåter att betala ett eller flera utestående fordringar avseende VOI, kan VOI avbryta verkställandet av sina Avtal med kunden tills alla utestående konton har reglerats, inklusive tillagd ersättning, dröjsmålsränta och påminnelsekostnader.

Fakturor får inte överföras eller kompenseras, förutom med föregående skriftligt medgivande från VOI.

Artikel 8 – Äganderättsförbehåll – upplösning av avtalet

Alla levererade produkter förblir VOI:s egendom tills full betalning av kapitalbelopp, ränta, kostnader och skatter. Så länge VOI har förbehållit sig äganderätten till Produkterna i enlighet med denna artikel får kunden inte förfoga över dem, vare sig genom försäljning, lån, pantsättning eller på annat sätt. Kunden förbinder sig att omedelbart informera VOI i händelse av att tredje part hävdar rättigheter till de produkter som sålts men ännu inte är helt betalda. Riskerna bärs dock av kunden så fort de lämnar VOI:s lager. I händelse av utebliven betalning eller bristande efterlevnad av någon av bestämmelserna i avtalet, kan VOI fortsätta till omedelbar uppsägning av avtalet enligt lag och utan varsel, utan att det påverkar rätten att ta tillbaka det levererade Produkter och att kräva ersättning.

Artikel 9 – Leverans

VOI kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att leverera de beställda produkterna i tid. Om leveranstider anges är dessa endast vägledande och utgör ingen resultatskyldighet från VOI:s sida. VOI förbehåller sig rätten att göra delleveranser. Vid utebliven leverans av Produkterna kommer eventuella förskott som betalats av kunden att återbetalas utan ränta eller annan ersättning.

Artikel 10 – Defekter

Om inte annat anges kommer kunden att skicka sina klagomål med rekommenderat brev till VOI:s kundtjänst och detta (a) i händelse av ett klagomål för synliga defekter eller bristande överensstämmelse, inom 14 (fjorton) kalenderdagar efter leverans av produkterna, och (b) vid dolda defekter, inom 14 (fjorton) kalenderdagar efter upptäckten av denna defekt. Att lämna in ett klagomål fritar inte kunden från sina betalningsförpliktelser. Inget ansvar för synliga och dolda fel kan undanhållas från VOI:s sida om dessa villkor har löpt ut utan mottagande av ovan nämnda rekommenderade brev. Kundens berättigade reklamationer i rätt tid kommer att ge upphov till reparation eller (helt eller delvis) utbyte eller tillägg av VOI, utan att VOI dessutom är skyldig att betala ersättning.

Artikel 11 – Ansvar

Med förbehåll för de uttryckliga åtaganden som VOI ingått under Avtalet, är VOI:s ansvar begränsat till det ansvar som är tvingande enligt lag. VOI ansvarar inte för indirekt skada, såsom förlust av data, otillgänglighet av data, utebliven omsättning, utebliven vinst eller eventuell ökning av allmänna kostnader. VOI ansvarar inte heller för skador som uppstår till följd av att kunden inte följt detta avtal, och VOI ansvarar inte heller för defekter som direkt eller indirekt orsakats av en handling av kunden eller en tredje part, oavsett om dessa orsakas av ett fel eller försummelse. Om VOI:s ansvar undanhålls är VOI endast skyldigt att ersätta Produkten och, om detta inte är möjligt, återbetala priset (årspriset vid en prenumerationsrelaterad produkt).

Artikel 12 – Avbokning

Med undantag för Produkter köpta via webbshoppen måste eventuell avbokning av beställningen av kunden göras skriftligen inom 14 (fjorton) kalenderdagar efter beställningsdatum och avbeställningen måste godkännas skriftligen av VOI.

Artikel 13 – Varaktighet och uppsägning

Om inget annat anges är giltigheten för ett avtal avseende en prenumerationsrelaterad produkt 1 (ett) år. Om inte annat avtalats är avtalets ikraftträdandedatum det datum som anges som ikraftträdandedatum på fakturan. Avtalet förnyas tyst för på varandra följande perioder om 1 (ett) år vardera, såvida inte skriftlig uppsägning ges minst 1 (en) månad före utgången av den aktuella avtalsperioden. Kunden är dock alltid skyldig att betala den senaste aktuella avtalsperioden, oavsett eventuell skriftlig uppsägning från VOI eller kunden.

Var och en av parterna har rätt att säga upp beställningen eller prenumerationen genom rekommenderat brev med omedelbar verkan, utan att uppsägning eller ersättning är skyldig och utan att behöva vända sig till domstol i förväg vid betalningsupphörande, konkurs, upplösning, frivillig resp. likvidation av motparten.

Artikel 14 – Plats för jurisdiktion och tillämplig lag

Förstainstansrätten i Haag, Bolagsdomstolen i Haag och Fredsdomaren i det första underdistriktet i Haag har exklusiv jurisdiktion i alla tvister som rör detta avtal och VOI kan endast ställas inför dessa domstolar. Avtalet regleras av holländsk lag.

Om kunden är en konsument i den mening som avses i Code of Economic Law, kommer den nationella behöriga myndigheten efter eget val att auktoriseras via ”Online Dispute Resolution Platform” https://ec.europa.eu/consumers/odr .

Artikel 15 – Produktändringar

VOI förbehåller sig rätten att ändra och/eller utöka produkternas egenskaper, arbetsmetoder, sammansättningar etc. (såsom men inte begränsat till tillägg eller uppdateringar, internettjänster eller annat).

Artikel 16 – Förbud mot uthyrning eller utlåning

All uthyrning eller lån av den sålda produkten utan föregående skriftligt medgivande från VOI är förbjuden. VOI kommer endast att ge tillstånd för en uthyrning eller ett lån om kunden kan visa att uthyrningen eller lånet är för utbildningsändamål eller kulturella, icke-kommersiella ändamål och att han har erkänts officiellt för detta ändamål av regeringen. Om kunden hyr ut eller lånar ut Produkten utan föregående skriftligt medgivande från VOI, ska han automatiskt och utan förvarning vara skyldig en ersättning på 250,00 EUR (tvåhundrafemtio euro) per intrång, utan att det påverkar VOI:s rätt att kräva högre ersättning. eller tillämpa ytterligare sanktioner.

Artikel 17 – Immateriella rättigheter

Med förbehåll för juridiska undantag får produkterna och deras innehåll inte reproduceras, översättas, anpassas, reproduceras eller lagras i någon form eller på något sätt, helt eller delvis, och inte heller får produkterna och deras innehåll, helt eller delvis, kommuniceras eller överföras göras tillgänglig för allmänheten i någon form eller på något sätt (såsom, men inte begränsat till, elektroniska och mekaniska medel) utan föregående skriftligt medgivande från rättighetsinnehavaren eller VOI.

Artikel 18 – Dataskydd

Den information som kunden lämnar ingår i VOI-filen. Dessa uppgifter kommer att användas i syfte att genomföra informations- eller reklamkampanjer i samband med de produkter som erbjuds av VOI och/eller i samband med avtalsförhållandet mellan kunden och VOI. Kundens kontaktuppgifter kan överföras till tredje part (affärspartners, dotterbolag) för direktmarknadsföringsändamål med kundens uttryckliga samtycke. Uppgifterna kommer inte att användas eller vidarebefordras för dessa ändamål utan uttryckligt tillstånd.

I samband med avtalsförhållandet mellan kunden och VOI kommer kundens uppgifter endast att behandlas av VOI och de processorer som det har utsett, med vilka de nödvändiga avtalen har träffats. VOI kommer inte att lagra uppgifterna utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan att informera kunden i förväg, inklusive om lämpliga garantier avseende överföringen och vid behov inhämta kundens samtycke för detta.

VOI kommer att sträva efter att vidta alla rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda och säkra uppgifterna mot oavsiktlig eller obehörig förstörelse, mot oavsiktlig förlust, samt mot ändring av eller åtkomst till, och all annan obehörig behandling av personuppgifter, med hänsyn tagen till med den senaste tekniken. Data som inte längre är nödvändiga eller användbara kommer att raderas.

Kunden kan alltid begära tillgång till, förbättring, radering eller överföring av sina uppgifter och kan invända mot användningen av uppgifterna för direktmarknadsföring. Denna begäran är kostnadsfri, förutom om en begäran eller begäran om ytterligare kopior redan har gjorts av den registrerade inom en period av sex månader, i vilket fall VOI har rätt att ta ut en rimlig avgift baserat på de administrativa kostnaderna som resulterar i från den nya begäran. Ytterligare information finns i integritetspolicyn för VOI via https://veiligopinternet.eu/privacy-beleid/ och dataskyddsmyndigheten, till vilken kunden alltid har rätt att klaga.

Artikel 19 – Särskilda villkor

Vissa produkter där informationen, tjänsterna, en expertlösning eller programvara görs tillgänglig för kunden är föremål för särskilda villkor utöver dessa allmänna villkor. Dessa specifika villkor kan konsulteras på VOI:s webbplats eller kan erhållas från VOI på enkel begäran. I händelse av konflikt mellan dessa allmänna villkor och de specifika villkoren, ska de senare ha företräde.

Artikel 20 – Ej överförbarhet

Kunden får inte överlåta Avtalet till tredje part utan föregående skriftligt medgivande från VOI.

Artikel 21 – Force majeure

Parterna kan inte hållas ansvariga för förseningar eller brister i fullgörandet av avtalet om sådana förseningar eller brister är resultatet av fakta eller omständigheter utanför någon av parternas kontroll, som är oförutsebara och som inte kan undvikas. (t.ex. totalt eller partiell stagnation av transportutrustningen, sjukdom bland VOI-personal, telekommunikationsproblem, affärsmisslyckanden eller brister hos VOI-leverantörer). Med påföljd för förverkande är den part som vill åberopa sådana fakta eller omständigheter skyldig att så snart som möjligt meddela dessa fakta eller omständigheter skriftligen för den andra parten, att göra allt för att hålla deras varaktighet till ett absolut minimum. den andra parten skriftligen om dessa fakta eller omständigheter har upphört. Om dessa fakta eller omständigheter varar längre än 3 (tre) månader, kan vardera part säga upp avtalet enligt lag och genom rekommenderat brev utan att någon ersättning är skyldig.

Artikel 22 – ogiltighet

Den eventuella ogiltigheten av en av bestämmelserna i Avtalet kommer inte på något sätt att påverka giltigheten av de andra klausulerna, trots den omtvistade klausulens ogiltighet. Parterna ska göra allt för att, genom ömsesidig överenskommelse, ersätta ogiltigförklaringen med en giltig klausul som har samma eller väsentligen samma ekonomiska inverkan som ogiltigförklaringen.

Artikel 23 – Avstående från rättigheter

Underlåtenhet att göra anspråk på en rättighet eller underlåtenhet att tillämpa en sanktion av VOI innebär inte på något sätt ett avstående från rättigheter.

https://www.veiligbankieren.nl/

computerprivacy.nl
destudentaanhuis.nl

safebankingonline.nl
https://pchelp50plus.com